พันโท ดร.สรวิศ สุภเวชย์

พันโท ดร.สรวิศ สุภเวชย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Education วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554 Interest GNSS, Spatial Data Analysist, Remote Sensing, Geospatial Statistics ผลงานวิชาการ สรวิศ สุภเวชย์ (2562), การพัฒนาเทคนิคการตรวจสกัดพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเซนทิเนลตามอนุกรมเวลา, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. สรวิศ สุภเวชย์ (2562), การให้บริการข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียมสำหรับงานวิจัยระดับประเทศโดยสถาบันการศึกษา, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562, [...]

Education

วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

Interest

GNSS, Spatial Data Analysist, Remote Sensing, Geospatial Statistics

ผลงานวิชาการ

 1. สรวิศ สุภเวชย์ (2562), การพัฒนาเทคนิคการตรวจสกัดพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเซนทิเนลตามอนุกรมเวลา, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.
 2. สรวิศ สุภเวชย์ (2562), การให้บริการข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียมสำหรับงานวิจัยระดับประเทศโดยสถาบันการศึกษา, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562, จังหวัดอุดรธานี.
 3. มงคล วงษา, สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแททย์ (2562), การสำรวจจัดทำภาพถ่ายออร์โธโฟโตด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและซอฟแวร์รหัสเปิด OpenDroneMap, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562, จังหวัดอุดรธานี.
 4. ศรัญญา หารมาก, สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแททย์  (2562), การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งน้ำถาวร, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562, จังหวัดอุดรธานี.
 5. พลัฎฐ์ ป่าจิตร, สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแททย์  (2562), การหาปริมาณการใช้น้ำของพืชเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (เขื่อนวังร่มเกล้า) โครงการชลประทานอุทัยธานีโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562, จังหวัดอุดรธานี.
 6. Anuphao Aobpaet and Soravis Supavetch (2019), The Study of Discrimination of Remotely Sensed Data for Designing the Separation Technique Between Cassava and Sugarcane Farmland, International Conference on Geographical Information Systems Theory, Application and Management, Heraklian, Crete-Greece, 2-5 May, 2019.
 7. Soravis Supavetch (2019), Sentinel-2 Based Remote Evaluation System for a Harvest Monitoring of Sugarcane Area in the Northeast Thailand Contract Farming, International Conference on Geographical Information Systems Theory, Application and Management, Heraklian, Crete-Greece, 2-5 May, 2019.
 8. สรวิศ สุภเวชย์ (2561), การประเมินความสอดคล้องเชิงคุณภาพข้อมูลดัชนีพืชพรรณ จากระบบติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแบบอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก, 18-20 กรกฏาคม 2561.
 9. วัชโรตม์ พันโยธา, เฉลิมชนม์ และ สรวิศ สุภเวชย์ (2561), การประเมินความถูกต้องค่าระดับความสูงภูมิประเทศโดยใช้แบบจำลอง ยีออย์ความละเอียดสูงของประเทศไทยเทียบกับแบบจำลองยีออยด์สากลโดยวิธีรังวัดดาวเทียมนำหนสากล, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก, 18-20 กรกฏาคม 2561.
 10. รัชชานนท์ นาคสมบูรณ์, พงศกร บัญชาดิฐ, สุพิชชา หลางหวอด และ สรวิศ สุภเวชย์ (2561), การพัฒนาชุดคำสั่งภาษาไพทอน KULDP (Kasetsart University Low Projection Distortion) สำหรับประมวลผลหาค่าตัวแปรการฉายแปนที่ท้องถิ่น, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก, 18-20 กรกฏาคม 2561.
 11. ธกรกฤตร จันไชยยศ, สรวิศ สุภเวชย์ และ การญจน์เขจร ชูชีพ (2561), การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ำในนาข้าว ณ เวลาจริงด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP VIIRS, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561
 12. อิทธิพล ศรีงาม, สรวิศ สุภเวชย์ และ การญจน์เขจร ชูชีพ (2561), สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวีไอไออาร์เอสที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ประเทศไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561
 13. ปทุมพร พวงเพ็ชร, สรวิศ สุภเวชย์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ (2561), การวิเคราะห์ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ในพื้นที่ประเทศไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561
 14. ปารมี หมื่นราม, สรวิศ สุภเวชย์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ (2561), การวิเคราะห์ค่าปริมาณไอน้ำจากเทคนิคการประมวลผลจุดเดี่ยวความละเอียดสูง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม GNSS จากสถานีฐานแบบทำงานต่อเนื่องในไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561
 15. ธนพัทธ์ จงรักชอบ, สรวิศ สุภเวชย์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ (2560), การหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียม GNSS โดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่น, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2560, กรุงเทพมหานคร, 9-10 กุมภาพันธ์ 2560.

OSGeo Thailand Chapter

OSGeo in Thailand aim to promote, distribute and develop free open source program for Geoinformatics in order to create the use for country development in many ways
contact : [email protected]

Contact & Support

i-bitz company limited (Headquarter)
Capital Mansion Executive Living Suites
1371 Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Contact : +662 278 7913
E-mail : [email protected]
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)

Venues Area

Khon Kaen University Science Park
Khon Kaen University Science Park,
123 Moo 16, Kalapapruek Rd, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)